CleanSys Blogg
CleanSys Blogg
Lite om Energieffektivisering och Miljö

Mål för energieffektivisering

CleanSys utför energieffektivisering

Riksdagen beslutade 2009 om två mål för effektivare energianvändning

ett till 2020 och ett till 2016.

Målet till 2020 uttrycks som ett sektorsövergripande mål om minskad energiintensitet om 20 procent mellan 2008 och 2020.
Målet till 2016 är, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/32/EG om effektiv slutanvändning av energi och energitjänster, att åstadkomma en energibesparing med avseende på slutanvänd energi till 2016 om minst 9 procent av det årliga genomsnittet 2001–2005, vilket motsvarar 33 TWh.

Sverige anmälde i april 2013 till EU-kommissionen att det mål om 20 procent effektivare energianvändning till 2020, jämfört med 2008, som antogs av riksdagen 2009 utgör Sveriges vägledande mål enligt energieffektiviseringsdirektivet.

CleanSys Energieffektiviserar din fastighet

Nära nollenergibyggnader

En betydande del av den slutliga energianvändningen sker i bostäder och lokaler. Från 2021 gäller enligt EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda att alla nya byggnader ska vara så kallade nära-nollenergibyggnader. För offentligt ägda byggnader kommer motsvarande krav att gälla redan från 2019. Som en del i strategin att närma sig nära-nollenergibyggnader planeras en kontrollstation avseende genomförandet av direktivet till 2015.

Energieffektiva varor, byggnader och tjänster

Den offentliga sektorn bör leda utvecklingen mot mer energieffektiva varor, byggnader och tjänster, samt för att åstadkomma förändringar av medborgarnas och företagens beteende när det gäller effektiv energianvändning.

Energieffektivisering i EU:s regionalfond

Ett nationellt program kommer att genomföras programperioden 2014–2020 inom ramen för EU:s regionalfond. En del av programmet kommer att inriktas mot energieffektivisering i små och medelstora företag. Regeringen avsätter nationell medfinansiering till detta program. Därutöver kommer även insatser att genomföras inom området energieffektivisering, användning av förnybar energi och koldioxidsnål teknik inom ramen för de åtta regionala strukturfondsprogrammen.